Privacyverklaring

Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Greenex B.V., statutair gevestigd te De Kwakel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27233358;
 4. Website: de website www.greenex.nl.

Algemeen

 1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door Greenex de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door Greenex worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Greenex verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Greenex heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Greenex, of in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Greenex uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Greenex heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker Greenex om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Greenex de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Greenex kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Greenex die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Greenex.

Doorgifte aan derden

Greenex zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door Greenex een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Greenex de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. Greenex op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies

Greenex maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

Andere websites

Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.”

Beveiliging

Greenex heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Greenex.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Greenex behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Greenex adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 28 mei 2018.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.